Privacy Policy

Contactgegevens

C.V. Knotwilgendam, gevestigd aan Kerkstraat 19C, Nieuwkuijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Kerkstraat 19C
5253 AN Nieuwkuijk

De secretaris van C.V. Knotwilgendam is de Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via emailadres: secretaris@knotwilgendam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

C.V. Knotwilgendam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Woonplaats
  • Publieke foto’s

De ingevulde persoonsgegevens op de inschrijfpagina worden gebruikt om een e-mail te versturen met daarin details hoe de betaling kan geschieden. Verder worden de gegevens in een database bijgehouden om zo tijdens het jaarlijkse evenement op 01 januari te controleren of u zich ingeschreven heeft en daarvoor betaald heeft. Het telefoonnummer zal enkel gebruikt worden om, als wij bijvoorbeeld moeten afgelasten, je op een directe manier te kunnen bereiken. Het kan zijn dat we bellen, maar eventueel ook via SMS- of WhatsApp-bericht.

Er zullen foto’s gemaakt worden tijdens het evenement. Deze worden gebruikt voor nieuwsartikelen en promotie. Enkel in het geval de foto of een uitsnede daarvan nadrukkelijk over een specifiek persoon gaat, zal er eerst navraag plaatsvinden (indien mogelijk) of deze foto of uitsnede daarvan gebruikt mag worden hiervoor. Dat betekent dus dat wij groepsfoto’s zullen gebruiken, ook zonder nadrukkelijke toestemming.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@nieuwjaarsduikvlijmen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

C.V. Knotwilgendam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 13 maanden. Deze periode is iets langer dan een jaar, zodat wij eenmalig het volgende jaar een uitnodiging kunnen sturen voor het nieuwe evenement van het komende jaar.

Enkel de gemaakte foto’s zijn een uitzondering op de genoemde periode. Hiervoor hebben wij geen bewaartermijn gespecificeerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

C.V. Knotwilgendam deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. C.V. Knotwilgendam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt C.V. Knotwilgendam jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Op dit moment worden persoonsgegevens gedeeld met Stichting Goede Doelen Nieuwkuijk, omdat het evenement daarmee samen georganiseerd wordt. Zij is gevestigd te: Onsenoortsestraat 16, 5253 AB Nieuwkuijk.

Cookies die wij gebruiken

C.V. Knotwilgendam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@ nieuwjaarsduikvlijmen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. C.V. Knotwilgendam zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

C.V. Knotwilgendam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

C.V. Knotwilgendam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@nieuwjaarsduikvlijmen.nl